PENGERTIAN KONFLIK DAN FAKTOR PENDORONG TERJADINYA KONFLIK

Pengertian konflik
Konflik adalah perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang membawa kepada persanggahan. Taquiri dalam Newstrom dan Davis(1977) pula menyatakan konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlakudalam pelbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversidan pertentangan di antara dua atau lebih pihak secara berterusan. Konflik merupakan suatu bentuk hubungan interaksi seseorang dengan orang lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain, dimana masing-masing pihak secara sadar, berkemauan, berpeluang dan berkemampuan saling melakukan tindakan untuk mempertentangkan suatu isu yang diangkat dan dipermasalahkan antara yang satu dengan yang lain berdasarkan alasan tertentu.

Faktor pendorong terjadinya konflik
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata, Pemikiran dan pendirian yang berbeda, perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda, serta perubahan-perubahan yang terjadi secara cepat atau mendadak.

BacA jUgA iNiCategory:

0 comments:

Post a Comment