PENDEKATAN – PENDEKATAN DALAM POLITIK INTERNASIONAL


Pendekatan – pendekatan dalam polinter :
 Realisme (inti teori )
menjelaskan tentang apa yang sekarang kita hadapi dimana moral tunduk kepada politik. Dunia adalah panggung kompetensi, perlombaaan, persaingan, makanya setiap Negara berusaha memupuk modal kekuasaannya. Sehingga melalui pendekatan ini tak ada tolak ukur normtif yang terpakai semuanya berjalan sesuai apa adanya.
 Idealisme
Pendekatan ini lebih melihat pada apa yang seharusnya, membayangkan tatanan dunia yang stabil dan tentram tanpa adanya ketimpangan yang terjadi. Lebih melihat kepada moralitas dan apa yang seharusnya dilakukan oleh Negara.
 Histories
Merupakan salah satu pendekatan yang dipakai guna menjabarkan politik internasional itu sendiri melalui dokumen sejarah. Kajian atas hubungan tiap Negara berdasarkan temuan berkas – berkas yang menyangkut suatu Negara.
 Science / Ilmu
Bersifat pada kerangka akademis dimana yang menjadi pegangan utama adalah teori.

BacA jUgA iNiCategory:

0 comments:

Post a Comment